Giới thiệu

« không củi mục, không thiểm cẩu, Thiên Kiêu tranh bá sướng rên vô địch lưu »

Quân Tiêu Diêu xuyên qua thế giới huyền huyễn, trở thành Thái Cổ thế gia Thần Tử, có được vô địch bối cảnh, kinh thế thiên phú, càng đạt được đánh dấu hệ thống, bắt đầu đánh dấu một bộ đại thành Thái cổ thánh thể.

Tại Thái Nhạc Cổ Bi đánh dấu, thu hoạch được lục tinh ban thưởng, Thần Tượng trấn ngục kình !

Tại 10 tuổi bữa tiệc đánh dấu, thu hoạch được thất tinh ban thưởng, Chí Tôn xương !

Tại Thanh Đồng Tiên Điện đánh dấu, thu hoạch được bát tinh ban thưởng, Vạn Vật Mẫu Khí đỉnh !

Tại vô biên Giới Hải đánh dấu, thu hoạch được thập tinh ban thưởng, hắn hóa tự tại đại pháp !

Vô số năm sau, Quân Tiêu Diêu ngồi xếp bằng Cửu Tiêu, kiếm chỉ Thương Thiên nói “Cửu thiên thập địa, chủ ta chìm nổi, tiên lộ cuối cùng, ta là đỉnh phong !”