Giới thiệu

Sở Cuồng Nhân mang theo hack game xuyên qua đến thế giới tu hành, bắt đầu chính là may mắn roll x 10.

Chúc mừng kí chủ rút đến truyền thuyết thuộc tính trích tiên khí chất, truyền thuyết thể chất cửu khiếu Linh Lung kiếm tâm, Thần cấp thần thông thấy rõ chi nhãn, Thần cấp thể chất bất tử thân, truyền thuyết nhân vật Vũ Nhân chiến sĩ một tên......

Từ đó, Sở Cuồng Nhân đạp vào quét ngang tinh thần nhật nguyệt, trấn áp vạn linh chư giới con đường vô địch !