Giới thiệu

Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh Giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, Nhị đồ đệ Kiếm Ma một lời không hợp liền khai sát giới......

Không có một thân tu vi, như thế nào dạy dỗ đám này ác đồ ?

Đại đồ đệ Vu Chính Hải: “Ta cả đời này đánh đâu thắng đó, trừ sư phụ lão nhân gia ông ta, ai cũng đừng nghĩ cưỡi trên đầu ta.”

Bảy đồ đệ Ti Vô Nhai: “Sư phụ không chết, chúng ta ăn ngủ không yên a !”

......

Chín đồ đệ Diên Nhi: “Ta nhất định sẽ ghi nhớ sư phụ, làm người tốt.”

Một đám 586414482, hai bầy 444133211, V bầy 1059766128( cần fan hâm mộ giá trị lớn hơn 2000) hoan nghênh đến nói chuyện phiếm đánh cái rắm. Giới thiệu vắn tắt vô lực. Mời xem nội dung đi.