Giới thiệu

Võ giả dùng thương, lệ vô hư phát, dụng quyền, băng liệt xe tăng, dùng kiếm, chém vỡ chiến cơ.

Dùng thần, cảm giác hung cát, giám sát thông tin, thấy rõ mật thi, thu hoạch đạn hạt nhân mật mã...