Giới thiệu

Chân Tiên Đại Lục, võ giả vi tôn.

Tần Diệp ngoài ý muốn xuyên việt qua dị giới, làm tới một cái sắp xuống dốc môn phái nhỏ chưởng môn, thu hoạch được mạnh nhất hệ thống, từ thu đồ đệ thứ nhất bắt đầu, từng bước một chế tạo Chư Thiên vạn giới mạnh nhất Tông Môn.