Giới thiệu

Ma Diễm Môn tuyển bạt đệ tử quy tắc: Vừa vỡ lòng xấu hổ, hai phá lòng thương hại, ba phá tình yêu chi tâm......

Tuyệt tình tuyệt ái, vô pháp vô thiên, không kiêng nể gì cả, làm theo ý mình mới có thể Ma Diễm ngập trời.

Hầu Đông Thăng tân hôn thê tử Tạ Ngọc Hoa có được linh căn, tư chất bất phàm, bị Ma Diễm Môn trưởng lão chọn trúng.

Vì cầu gia nhập Ma Diễm Môn Tạ Ngọc Hoa tàn sát nhà chồng, trượng phu Hầu Đông Thăng thảm tao uổng mạng.

Hầu Đông Thăng thi thể nằm ở trong nhà trong tiểu viện, giội mưa phùn, không người nhặt xác......