Giới thiệu

     « tinh phẩm huyền huyễn, nhiệt huyết nghịch thiên ! »

     Bát Hoang Tiên vực, từ xưa chính tà bất lưỡng lập !

     như thế nào chính ?

     như thế nào tà ?

     đối mặt thế gian vạn hóa !

     ta từ Một kiếm lăng thương khung,...