Giới thiệu

« không phải hậu cung »

Lý Tiêu xuyên qua Hoang Cổ giới thành một cái mới đầy tháng hài nhi, bên người vây quanh bảy cái xinh đẹp Thần thú nữ nhân, từ nhỏ Lý Tiêu liền tập sủng ái vào một thân, chẳng những Thần thú tổ huyết lấy không hết, tổ Thú Thần thông cũng cái gì cần có đều có......