Mới nhất
Có lỗi khi tải dữ liệu, vui lòng tải lại trang để thử lại
Giới thiệu: « đô thị + mang đầu óc + sảng văn + hệ thống + thần hào »

Đường Tụng trong lúc học đại học chơi một cái máy rời mô phỏng kinh doanh loại trò chơi, ở trong game dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, tạo dựng thị giá trị vạn ức Đường Tống Tập Đoàn. Bị công ty giảm biên chế sau, hắn ở trong game Vạn Ức Tập Đoàn đột nhiên xuất hiện tại thế giới hiện thực.

“Mau đưa ta trong trò chơi nữ thư ký kêu đến !”

Đây là một cái tổng giám đốc trở về, từng bước kế thừa tài sản cố sự.

Có lỗi khi tải danh sách chương từ , nếu link gốc vẫn ổn hãy , nếu link gốc bị lỗi hãy

Bạn cũng có thể tự để đọc.