Tác giả: Bộ Thiên Phàm - 步千帆

Hắn là lính đánh thuê thế giới vương giả, hắn nếu như các quốc gia nguyên thủ nhức đầu Binh Vương ! Vì bằng hữu, hắn cam nguyện không tiếc mạng sống ; vì thân nhân, không tiếc máu phun ra năm bước ! Là long, cuối cùng cũng phải ...
Còn tiếp