Tác giả: Mưu Sinh Nhậm Chuyển Bồng - 谋生任转蓬

Cầm kiếm quét ngang 3000 giới, luân hồi cuối cùng thán kiếp phù du. Luân hồi bách thế, làm qua chưởng giáo, thu qua đồ đệ, cưới qua hiền thê. Phụng tiết trong thành giết người không chớp mắt ma đầu, Giang Nam làm việc thiện tích đức đại thiện nhân, Vân ...
Từ Dạ ngẫu nhiên đạt được địa đồ thần bí, bao quát thế gian vạn vật. Thổi một hơi, Nhân Gian cuồng phong tàn phá bừa bãi. Vẩy một bát nước, Nhân Gian mưa to mưa lớn. Thời gian yêu ma loạn thế, Thanh Hà Quận xuất hiện một đầu trước nay chưa ...
Lục Châu tỉnh lại sau giấc ngủ thành thế gian cường đại nhất già nhất ma đầu tổ sư gia, còn có chín cái tội ác chồng chất, uy chấn thiên hạ đồ đệ. Đại đồ đệ U Minh Giáo giáo chủ thủ hạ ngàn vạn ma chúng, Nhị đồ ...