Giới thiệu

Phất tay ngàn thước sóng, tĩnh tọa chuyển Âm Dương.

Dị thế thành Đại Đạo, tạo hóa huyền nguyên ánh sáng !...