Giới thiệu

Địa Quật xâm lấn, Võ Đạo quật khởi.<br> tiểu nhân vật cũng có đại tình hoài, vì sinh tồn mà chiến, làm thủ hộ mà chiến.<br> lại nhìn tiểu nhân vật Phương Bình, từng bước một quật khởi, cứu vớt ( lắc lư ) toàn thế giới cố sự !<br> ( từng bầy hào 555700424, hai bầy bầy hào 931250725, toàn đặt trước nghiệm chứng bầy hào 625012087)