Giới thiệu

Vạn giới sụp đổ, trở về một giới.

Toàn dân giáng lâm nguyên thủy đại lục, trở thành lãnh chúa, vì sinh tồn mà chiến đấu.

Khi nó bắt đầu, tất cả mọi người sẽ nhận được một lãnh thổ ban đầu,...