Giới thiệu

Đầu thai trở thành Cảnh Triều lập quốc vị thứ nhất Thái Tử, Khương Trường Sinh vừa ra đời liền bị gian nhân đánh tráo, sau được đưa đến một đạo trong quan, trở thành một tên phổ thông tiểu đạo sĩ.

Từ quá...