Giới thiệu

     Yêu Long Cổ Đế Tô Hàn, đã từng chấp chưởng Thánh Vực, trấn áp một thế, là Ngân Hà Tinh Hệ chi đỉnh !

     lại bởi vì dung hợp các đại tu vi cấp độ, tẩu hỏa nhập ma, hình thần câu diệt.

     tay...